ADMINISTRACION Y FINANZAS

GESTIÓ DE PERSONAL I RECURSOS HUMANS

90 hores

Data inici
Curs no disponible actualment

Afegeix o actualitza les teves competències a Relacions Laborals, gràcies a aquest curs subvencionat de Gestió Auxiliar de Personal. Amb el curs de Gestió Auxiliar de Personal aprendràs fer les principals activitats de suport administratiu per al departament de Recursos Humans. Gràcies a aquest curs d'estructura modular emmarcat al certificat de professionalitat ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA obtindreu una acreditació oficial vinculada a la Formació Professional per a l'Ocupació. Tot això t'ajudarà en el teu desenvolupament professional a través de l'adquisició i la millora de competències de gran valor i reconegudes en l'àmbit estatal i europeu. Quins aprenentatges obtindràs mitjançant un curs de gestió de personal i Recursos Humans?
 • Adquirir coneixements fiscals per desenvolupar activitats relacionades amb la gestió auxiliar de personal.
 • Organitzar la informació referent als processos de captació, selecció, comunicació interna, formació, desenvolupament i compensació.
 • Preparar la documentació, els materials i altres elements necessaris en la selecció, la formació i el desenvolupament dels recursos humans.
 • Elaborar la documentació derivada del procés de contractació, finalització i altres variacions de la situació laboral.
 • Obtenir la documentació necessària per al pagament de les retribucions al personal, la cotització a la Seguretat Social i les retencions a compte de l'IRPF.
 • Elaborar la documentació de control de les incidències relatives al desenvolupament de lactivitat laboral dels empleats.
 • Utilitzar aplicacions de gestió de recursos humans relacionats amb el control presencial, la tramitació dels contractes, del salari i de les cotitzacions, així com amb el seguiment de la formació dels empleats.
Si estàs pensant en canviar de carrera o actualitzar les competències professionals, no ho dubtis més i aconsegueix una titulació oficial d'Acreditació Parcial Acumulable de Certificat de Professionalitat.

NORMATIVA LABORAL I D’ORGANITZACIÓ DE LES RELACIONS LABORALS EN L’EMPRESA 

Normes laborals constitucionals 

L’Estatut dels Treballadors: 

 • Dels drets i deures 
 • De la representació col·lectiva 

Llei General de la Seguretat Social: 

 • Camp d’aplicació 
 • Drets i deures dels subjectes obligats 

Convenis col·lectius: 

 • Àmbit: territorial, funcional, personal i temporal 
 • Negociació del conveni 
 • Contingut 
 • Vigència 

 

EL CONTRACTE DE TREBALL 

Parts del contracte: 

 • Treballador 
 • Empresari 

Forma del contracte 

Duració 

Modalitats de contractes: 

 • Contracte de treball comú o ordinari 
 • Contracte de duració determinada 
 • Contractes formatius 
 • Contractes a temps parcial i de caràcter fix-discontinu 
 • Altres modalitats del contracte de treball 

Obtenció dels models de contractes en les pàgines oficials de l’administració 

Emplenament de models de contractes amb mitjans informàtics 

Comunicació de les modalitats de contractació laboral 

La jornada de treball: 

 • Jornada màxima 
 • Jornades especials 
 • Horari de treball 
 • Hores extraordinàries 
 • Descans setmanal i festes laborals 
 • Vacances anuals 
 • Altres interrupcions 

Modificació del contracte: 

 • Causes 
 • Classes 
 • Mobilitat geogràfica 
 • Ascensos 

 Suspensió contractual del contracte: 

 • Causes 
 • Excedència: forçosa, voluntària, per cura de família 

Extinció del contracte: 

 • Per força major 
 • Per voluntat del treballador 
 • Per voluntat de l’empresari 
 • Altres causes 

L’acomiadament objectiu: 

 • Causes 
 • Requisits formals i de procediment 

L’acomiadament col·lectiu: 

 • Procediment 

L’acomiadament disciplinari: 

 • Causes 
 • Tràmits 

La quitança: 

 • Contingut i forma 
 • Càlcul de l’import final 

 

RETRIBUCIÓ SALARIAL I ACTUACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL 

Estructura salarial: 

 • Salari base 
 • Complements salarials 
 • Pagues extraordinàries 
 • Altres 

Estructura del rebut de salari: 

 • Meritacions 
 • Deduccions 
 • Retenció de l’IRPF 

El Salari Mínim Interprofessional 

Pagament del salari: temps, lloc i forma 

Garanties salarials 

Règims de la Seguretat Social 

Inscripció de l’empresa en la Seguretat Social: 

 • Formalització 
 • Compte de cotització 

Afiliació. Altes. Baixes: 

 • Formalització 
 • Lloc 
 • Termini 
 • Efectes 

Obligació de cotitzar a la Seguretat Social 

Període de formalització, liquidació i pagament 

Responsabilitat de l’empresari davant la Seguretat Social 

Sistema electrònic de comunicació de dades: 

 •  Autorització 
 • Funcionament 
 • Cotització 

Càlcul de la retribució i cotització utilitzant mitjans informàtics 

Actualització de taules, barems i referències de dades dels treballadors 

Creació de fitxers per a remissió electrònica a la Seguretat Social i a entitats financeres 

 

GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 

Selecció de personal: 

 • Fases del procés 
 • Tècniques més utilitzades 
 • Documents de suport al procés de selecció 
 • Resultat 

Formació de Recursos Humans: 

 • Tipus de formació: ingrés, perfeccionament, desenvolupament, complementària 
 • Projecte de formació: necessitats, creació d’estratègies, cerca d’entitats de formació i de fonts de subvenció, documents 
 • Incorporació i actualització de dades del procés de formació 

Control de personal: 

 • Documents bàsics: llistats, horaris, fulles de control 

Aplicacions informàtiques per a la gestió de Recursos Humans: 

 • Tipus i característiques 
 • Càrrega de dades: introducció i actualització 

Fonaments i principis bàsics d’un model de qualitat total 

Normes de protecció de dades 

Prevenció de riscos laborals: 

 • Organismes responsables de Seguretat 
 • Procés d’identificació i avaluació de riscos professionals 
 • Danys 
 1. Normes bàsiques de protecció del medi ambient en l’àmbit laboral 
 • Auxiliar administratiu/va del departament de Recursos Humans 
 • Treballadors/es administratius/ives de serveis de personal 
 • Treballadors/es administratius/ives, en general 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE ET PODEN INTERESSAR

Clear Filters
Item added to cart View Cart Checkout
Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.