fent empresa pla igualtat homes dones

La Direcció General de l’institut de les Dones i per la Igualtat de Gènere és el centre directiu de l’Administració de la Generalitat amb competència per a la validació i el visat de Plans d’Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana. El visat s’atorga en aquelles empreses que presenten un Pla d’Igualtat.

Aquest pla té  per objecte corregir les desigualtats de gènere, incorporen mesures innovadores per fer realitat la igualtat i proporcionen serveis que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral del personal al vostre servei.

 

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats de RAG FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL, SL i SOLUCIONS I APLICACIONS FORMATIVES VAL, SL s’estructura en sis àrees d’intervenció

1.    ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ
1.1.     Processos de selecció no discriminatoris
1.2.     Programes de formació i sensibilització en IO per a les persones de RRHH
1.3.     Accions encaminades a facilitar la incorporació de dones i homes a llocs on el seu sexe està subrepresentat
2.    ÀREA DE CONCILIACIÓ
2.1     Establiment de millores respecte a la normativa legal vigent en matèria de conciliació de la vida laboral i familiar
2.2.     Mesures que facilitin la flexibilitat laboral
2.3   Programes de sensibilització i informació adreçats a tot el personal en matèria de conciliació.
2.4   Creació de serveis i recursos per tenir cura de persones dependents dels treballadors de l’empresa.
3.    ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ
3.1.     Accions encaminades a facilitar la millora del lloc de treball
3.2.     Realització per tota la plantilla de programes formatius en igualtat d’oportunitats
4.    ÀREA DE RETRIBUCIONS
4.1.     Accions encaminades a eliminar qualsevol tipus de discriminació retributiva
5.    ÀREA DE SALUT LABORAL
5.1.     Mesures dirigides a prevenir i eliminar qualsevol tipus d’assetjament sexual i per raó de sexe i assetjament moral
6.    ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA
6.1.     Mesures dirigides a l’eliminació del llenguatge sexista de les comunicacions i documents interns de l’empresa

El  Pla d’Igualtat de RAG FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL, SL i SOLUCIONS I APLICACIONS FORMATIVES VAL, SL pretén assolir la igualtat efectiva entre els treballadors i treballadores de l’organització. Entre les seves principals pretensions arran de la posada en marxa del Pla destaca incloure l’enfocament de gènere en la realització de totes i cadascuna de les seves activitats empresarials .

Es planteja com “un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de la situació, tendents a assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes ia eliminar la discriminació per raó de sexe” (LOIE, Art. 46.1, Decret 133/2007, Art. 3). Aquest pla no només es configura com a element de justícia, sinó també com una font de competitivitat empresarial. De fet, l‟organització ha decidit implantar el Pla de manera voluntària en informar-se dels beneficis que pot aportar al‟empresa.

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.