Política de privacitat

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS – RGPD

ÁREA FORMACIÓN té establit un Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació auditat i certificat, que disposa del segell de qualitat ISO 27001. El cicle de protecció d’informació personal, revisat permanentment, inclou: 

 • FASE 01: Registre de Tractaments 
 • FASE 02: Recollida 
 • FASE 03: Custòdia 
 • FASE 04: Comunicació i accés 
 • FASE 05: Formació i Sensibilització 
 • FASE 06: Auditoria de Revisió 
 • FASE 07: Assistència Contínua a DPO 

Qui és el Responsable del Tractament de les seues dades? 

Identitats:  

Soluciones y Aplicaciones Formativas SL – CIF B97661409 

RAG Formación y Inserción Laboral SL – CIF B12574208 

Área Vital Sport SL – CIF B98611387 

Marketcom Valencia SL – CIF B98360894 

Adreça postal: Carrer Olímpia Arozena Torres, 46018 València 

Telèfon: 963 845 736 

Correu Electrònic: informatica@areaconsultores.es 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@areaconsultores.es 

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals? 

En ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES tractem la informació que ens facilita exclusivament amb les següents finalitats que s’enumeren a continuació: 

 • Gestionar els serveis contractats amb la nostra empresa 
 • Dur a terme estudis amb finalitats estadístiques de mercat 
 • Facilitar-li informació dels nostres serveis d’acord amb els seus interessos i sobre la base de la informació obtinguda, tenint en compte els que haja contractat en el passat. Cada vegada que contactem amb vosté li donarem l’oportunitat de deixar de rebre aquesta informació 
 • Realitzar enquestes de satisfacció 
 • En funció als criteris recollits en el formulari de recollida de dades, existiran decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, a fi de determinar els serveis que poden ser més interessants per a vosté 

Per quant  de temps conservarem les seues dades? 

En Área Formación y Consultores conservarem les seues dades mentre existisca interés legítim o siguen necessaris per al compliment de les obligacions legals que ens corresponguen com a responsables de tractament. 

Mentre no se sol·licite la seua supressió, es mantindrà un registre històric, amb la finalitat de continuar informant-lo d’acord amb els seus interessos. El titular de les dades podrà oposar-se a aquest tractament, i en aquest cas podria comportar la impossibilitat de contractar determinats serveis. 

En qualsevol cas, únicament es conservaran aquelles dades personals que siguen imprescindibles en compliment del principi de minimització de dades, tal com estableix l’article 5 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. 

Quan les dades ja no siguen necessàries se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes. 

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades? 

La legitimació del tractament de les seues dades personals incloses en la pòlissa es basa en l’existència de consentiment per a això, quant a les finalitats que no siguen la gestió dels serveis per vosté contractats, ja que per a aquesta última finalitat la legitimitat es basa en l’existència d’un contracte amb ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES del qual vosté és part; l’establiment d’una limitació per a aquest tractament resultaria contrari a la mateixa essència del contracte i impossibilitaria l’execució d’aquest. 

L’enviament d’informació dels nostres serveis i la realització d’enquestes de satisfacció es basa en l’interés legítim d’ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES per a oferir-li serveis similars als contractats. Les accions podran ser per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics (correu electrònic, SMS, aplicacions mòbils, etc.). L’informem que té dret a oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats de màrqueting directe sense que això condicione l’execució del contracte. 

A quins destinataris es comunicaran les seues dades? 

Es podran facilitar les seues dades personals a: 

 • Les empreses del grup ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES. 
 • Col·laboradors d’ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES, del seu mateix sector i amb la mateixa finalitat. 

A més, es podran comunicar les seues dades a organismes públics, jutges i tribunals i, en general, autoritats competents, quan ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES tinga l’obligació legal de facilitar-los. 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades? 

Vosté té dret a obtindre confirmació sobre si en ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES estem tractant dades personals que el concernisquen, o no. 

Té dret a sol·licitar l’accés a les seues dades personals tractats per ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes que poguérem tindre de vosté, o, en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les seues dades ja no siguen necessàries per als fins per als quals van ser recollides. 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, vosté pot oposar-se al tractament de les seues dades, i en aquest cas ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES deixarà de tractar-los excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. 

En determinades circumstàncies, vosté podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas l’accés serà bloquejat i únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. 

Té dret a rebre les dades personals que li incumbisquen, que haja facilitat a ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sempre que el tractament s’efectue per mitjans automatitzats. 

En cas que haja atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. 

Aquests drets pot exercir-los presentant una sol·licitud a la següent adreça: ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES, Departament de Protecció de Dades. Carrer Olímpia Arozena Torres, 19, 46018 València; o a l’adreça de correu electrònic dpd@areaconsultores.es, aportant còpia del seu DNI o document oficial que li acredite. 

Davant qui pot exercitar les seues reclamacions? 

Sempre podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades en l’adreça indicada en l’apartat “Qui és el Responsable del Tractament de les seues dades?”. 

A més, té la possibilitat de presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, i pot posar-se en contacte amb ella a través del següent enllaç: www.agpd.es, accedint a la pestanya “Canal del Ciutadà”. 

Com hem obtingut les seues dades personals? 

Rebem les seues dades personals a través de formularis emplenats pels mateixos interessats, tant en format paper com electrònics, de fonts accessibles al públic i d’altres fonts autoritzades a cedir-nos-les, sempre amb el seu consentiment per a això. Són fonts accessibles al públic: 

 1. El cens promocional, regulat conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. 
 1. Les guies de serveis de comunicacions electròniques, en els termes previstos per la seua normativa específica. 
 1. Les llistes de persones pertanyents a grups de professionals que continguen únicament les dades de nom, títol, professió, activitat, grau acadèmic, direcció professional i indicació de la seua pertinença al grup. L’adreça professional podrà incloure les dades del domicili postal complet, número telefònic, número de fax i adreça electrònica. En el cas de Col·legis Professionals, podran indicar-se el número de col·legiat, data d’incorporació i situació d’exercici professional. 
 1. Els diaris i butlletins oficials. 
 1. Els mitjans de comunicació social. 

En altres ocasions, rebem informació dels interessats per part d’organismes oficials, com el SERVEF o el SEPE. 

La categoria de les dades que es tracten són: 

 • Dades de caràcter identificatives 
 • Dades de transaccions 

No es tracten dades especialment protegides. 

L’objectiu principal de la creació d’aquesta Política de Seguretat per part del Responsable de Seguretat i de la Direcció General d’ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES és garantir als usuaris l’accés a la informació amb la quantitat i qualitat que es requereix per a l’acompliment del treball, així com evitar pèrdues d’informació i accessos no autoritzats a aquesta. 

Aquesta Política de Seguretat serà mantinguda, actualitzada i adequada als fins de l’organització, alineant-se amb el context de gestió estratègica de riscos de l’organització. A aquest efecte i per a gestionar els riscos que afronta ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES es defineix un procediment d’avaluació de riscos definit en procés de gestió de riscos del SGSI. 

Els principis que ha de respectar-se són els següents: 

 • Confidencialitat: La informació pertanyent a ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES, ha de ser coneguda exclusivament per les persones autoritzades, prèvia identificació, en el moment i pels mitjans habilitats. 
 • Integritat: La informació d’ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES, ha de ser completa, exacta i vàlida, sent el seu contingut el facilitat pels afectats sense cap mena de manipulació. 
 • Disponibilitat: La informació de l’organització és accessible i utilitzable pels usuaris autoritzats i identificats en tot moment, quedant garantida la seua pròpia persistència davant qualsevol eventualitat prevista. 

Això és extensible per a qualsevol cessió d’informació que es realitze a terceres entitats. Només es permet aquesta cessió quan estiga regulada per un acord entre totes dues parts per a l’intercanvi d’aquesta informació i en el mateix es definisca la finalitat exacta d’aquesta cessió, així com la caducitat de la mateixa i la garantia de supressió de la mateixa una vegada complit l’objectiu de la cessió. 

Així mateix, queda regulada la cessió d’informació a terceres persones, quedant estrictament prohibida la cessió d’informació sensible de l’Organització fora dels procediments establits, sent necessària l’autorització de la Gerència per a qualsevol eixida d’informació fora d’ÁREA FORMACIÓN Y CONSULTORES. 

.

Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.