ADMINISTRACION Y FINANZAS

LLENGUA ESTRANGERA PROFESSIONAL PER A LA GESTIÓ ADMIN. A LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

90 hores

Data inici centre Modalitat
Enero 2024VALÈNCIAPresencial
Febrero 2024ALACANTPresencial
Marzo 2024ALACANTTeleformación
Abril 2024CASTELLÓPresencial
Mayo 2024VALÈNCIAPresencial

Aprèn a desenvolupar-te en diferents llengües per portar l'Atenció al Client al nivell següent.

L'èxit comercial depèn de la correcta entesa entre les parts. Si s'hi afegeix que en l'atenció al client intervé un idioma estranger, és fonamental el domini de les diferents estructures lingüístiques i el vocabulari de la llengua de destinació, a fi que la comunicació sigui fluida i conclogui de manera exitosa. El contingut del present curs us ajudarà a desenvolupar-vos en les activitats administratives habituals en la relació amb el client utilitzant els idiomes europeus més comuns: anglès, francès, alemany. Sabràs interpretar i produir amb precisió informacions, documentació, missatges, etc., en tota mena de suports, en el desenvolupament de les activitats de caràcter administratiu o comercial amb clients interns i externs. Podràs transmetre missatges de forma oral o escrita, de manera clara, correcta, natural i senzilla en anglès estàndard, utilitzant el llenguatge tècnic bàsic apropiat amb un nivell assimilat al d'un usuari independent de nivell B1 segons el MCRE. Gràcies a aquest curs d'estructura modular emmarcat al certificat de professionalitat ACTIVITATS ADMINISTRATIVES A LA RELACIÓ AMB EL CLIENT obtindràs una acreditació oficial vinculada a la Formació Professional per a l'Ocupació. Tot això t'ajudarà en el teu desenvolupament professional a través de l'adquisició i la millora de competències de gran valor i reconegudes en l'àmbit estatal i europeu.

UTILITZACIÓ BÀSICA D’UNA LLENGUA ESTRANGERA EN LA RECEPCIÓ I RELACIÓ AMB EL CLIENT 

Coneixements bàsics de sintaxi, morfologia, fonètica, expressions, estructures lingüístiques, vocabulari i lèxic 

 • Conceptes bàsics de la llengua estrangera 
 • Salutacions, presentacions, comiats, tractaments de cortesia habituals, comunicació telefònica, descripció i els seus consegüents aspectes fonològics de la recepció, i relació amb el client 

Identificació i anàlisi de les normes i hàbits bàsics que regeixen les relacions humanes i socioprofessionals 

Convencions i pautes de cortesia, relacions i pautes professionals, horaris, festes locals i professionals, i adequació al llenguatge no verbal 

Presentació de persones, salutacions i identificació dels interlocutors 

Recepció i transmissió de missatges en diferents suports 

 • Presencial 
 • Telefònic 
 • Telemàtic 

Identificació i resolució de peticions senzilles d’informació o d’una altra índole 

Diferenciació d’estils comunicatius formals i informals en la recepció i relació amb el client 

Elaboració de material audiovisual promocional, dossiers informatius o altres 

 

COMUNICACIÓ BÀSICA ORAL I ESCRITA EN LLENGUA ESTRANGERA, ATENCIÓ Al CLIENT I TRACTAMENT DE QUEIXES O RECLAMACIONS 

Vocabulari, recursos, estructures lingüístiques, lèxic bàsic i els seus consegüents aspectes fonològics relacionats amb l’atenció al client, i tractament de queixes i reclamacions en diferents suports 

 • Telefònic 
 • Presencial 
 • Telemàtic 

Tècniques en l’atenció al client i tractament de queixes i reclamacions: frases fetes, girs, convencions, pautes de cortesia, relacions i pautes professionals 

Intercanvi d’informació oral o telefònica en la recepció i atenció de visites en l’organització 

 • Estructuració del discurs 
 • Formulació de preguntes i respostes 
 • Actituds bàsiques 

Presentació de productes o serveis: característiques, mesures, quantitats, serveis afegits, condicions de pagament i serveis postvenda, entre altres 

Argumentació en converses en llengua estrangera sobre les condicions de venda o compra i assoliments d’objectius socioprofessionals 

Interacció en situacions d’interposició de queixes i reclamacions, i aplicació d’estratègies de verificació 

 • Sol·licitud d’aclariments o repeticions 
 • Confirmació de significats o reformulació d’una comunicació 

Planificació d’agendes: concert, ajornament, anul·lació de cites i recopilació d’informació socioprofessional relacionada 

Emplenament de documents relacionats amb l’atenció al client i tractament de queixes i reclamacions en tota mena de suports 

 

ELABORACIÓ EN LLENGUA ESTRANGERA DE DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I COMERCIAL 

Recursos, vocabulari, estructures lingüístiques i lèxic bàsic 

 • Aspectes fonològics propis de la gestió de comandes, compravenda i correspondència comercial 
 • Suports utilitzats: fax, correu electrònic, carta o altres anàlegs 

Ús en la comunicació escrita de l’àmbit administratiu i comercial de convencions i pautes de cortesia, relacions i pautes professionals 

Estructures i fórmules habituals (estils formal i informal) en l’elaboració de documents de l’àmbit administratiu i comercial 

Interpretació de documentació i informació relacionada amb el procés administratiu i comercial 

Traducció de textos senzills 

Emplenament de documents rutinaris en diferents suports 

 • Correspondència comercial 
 • Cartes de sol·licitud d’informació 

Condicions de compravenda, de petició de pressupostos i les seues respostes de comanda 

 • Albarans 
 • Documents de transport 
 • Factures 
 • Ofertes 
 • Enviament de mercaderia i justificants de recepció 
 • Cartes relacionades amb els impagaments en les seues diferents fases o altres de naturalesa anàloga 

Elaboració de presentacions de caràcter administratiu o comercial en llengua estrangera a través de diferents suports 

 

 • Recepcionistes en establiments diferents d’oficines, en general 
 • Hostesses o auxiliars d’informació 
 • Operadors/es-gravadors/es de dades en ordinador 
 • Auxiliar de suport administratiu a la gestió de compra i/o venda 
 • Auxiliar administratiu comercial 
 • Auxiliar de control i informació 

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ

CURSOS DE LA MATEIXA CATEGORIA QUE ET PODEN INTERESSAR

Clear Filters
ACTIVITATS DE VENDA
ANGLÈS A2
ANGLÈS B1
Item added to cart View Cart Checkout
Preferencias de privacidad
Cuando visita nuestro sitio web, puede almacenar información a través de su navegador de servicios específicos, generalmente en forma de cookies. Aquí puede cambiar sus preferencias de privacidad. Tenga en cuenta que el bloqueo de algunos tipos de cookies puede afectar su experiencia en nuestro sitio web y los servicios que ofrecemos.